Non possumus na chór, zespół kameralny i elektronikę* (Marcin Rupociński)

Non possumus pierwotnie planowałem napisać na orkiestrę symfoniczną. Czy można jednak mówić - nie mówiąc? Niejako z odpowiedzią na moje wątpliwości zadzwoniła w tamtym czasie pani Anna Szostak proponując napisanie utworu dla zespołu Camerata Silesia. Potraktowałem to jako znak, że ...Nie możemy nie mówić, tego cośmy widzieli i słyszeli... musi być utworem uległym wobec Słowa. Chór wspierany jest tu jedynie przez skromny zespół instrumentalny oraz elektronikę. Celem uzyskania niezbędnej pokory od warstwy elektronicznej utworu napisałem szereg programów, których zadaniem jest tworzenie struktur dźwiękowych w oparciu o rejestrowane w czasie realnym partie wokalne oraz instrumentalne.

Nova Vulgata

Biblia Tysiąclecia

Ps 69, 2-5

 

Salvum me fac, Deus, quoniam venerunt aquae
usque ad guttur meum.

Wybaw mnie, Boże, bo woda mi sięga po szyję.

Infixus sum in limo profundi, et non est substantia;
veni in profunda aquarum, et fluctus demersit me.

Ugrzązłem w mule topieli i nie mam nigdzie oparcia, trafiłem na wodną głębinę i nurt wody mnie porywa.

Laboravi clamans, raucae factae sunt fauces meae; defecerunt oculi mei, dum spero in Deum meum.

Zmęczyłem się krzykiem i ochrypło mi gardło, osłabły moje oczy, gdy czekam na Boga mojego.

Multiplicati sunt super capillos capitis mei, qui oderunt me gratis. Confortati sunt, qui persecuti sunt me inimici mei mendaces; quae non rapui,
tunc exsolvebam.

Liczniejsi są od włosów mej głowy nienawidzący mnie bez powodu; silni są moi wrogowie, nieprzyjaciele zakłamani; czyż mam oddać to, czegom nie porwał?

Ap 6, 9-11

Et cum aperuisset quintum sigillum, vidi subtus altare animas interfectorum propter verbum Dei et propter testimonium, quod habebant.

A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli.

Et clamaverunt voce magna dicentes: “Usquequo, Domine, sanctus et verus, non iudicas et vindicas sanguinem nostrum de his, qui habitant in terra?”.

I głosem donośnym tak zawołały: "Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?"

Et datae sunt illis singulae stolae albae; et dictum
est illis, ut requiescant tempus adhuc modicum, donec impleantur et conservi eorum et fratres eorum, qui interficiendi sunt sicut et illi.

I dano każdemu z nich białą szatę i powiedziano im, by jeszcze krótki czas odpoczęli, aż pełną liczbę osiągną także ich współsłudzy oraz bracia, którzy, jak i oni, mają być zabici.

Mt 5, 3-12

 

Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est
regnum caelorum.

Błogosławieni ubodzy w duchu , albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Beati, qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Beati mites, quoniam ipsi possidebunt terram.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Beati, qui esuriunt et sitiunt iustitiam, quoniam ipsi saturabuntur.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Beati misericordes, quia ipsi misericordiam consequentur.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Beati, qui persecutionem patiuntur propter
iustitiam, quoniam ipsorum est regnum caelorum

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Beati estis cum maledixerint vobis et persecuti vos fuerint et dixerint omne malum adversum vos, mentientes, propter me.

Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.

Gaudete et exsultate, quoniam merces vestra copiosa est in caelis; sic enim persecuti sunt prophetas, qui fuerunt ante vos.

Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków , którzy byli przed wami.

Mk 16, 15

 

Et dixit eis: Euntes in mundum universum
praedicate evangelium omni creaturae.

I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

Dz 4, 20

 

Non enim possumus nos, quae vidimus et audivimus, non loqui

Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli

kompozytor: Marcin Rupociński

koncert: 27 kwietnia 2013, godz. 17:00, Sala koncertowa Akademii Muzycznej

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia

dyrygent: Anna Szostak

Orkiestra Muzyki Nowej