SZOSTAK Anna

Anna SzostakAbsolwentka Wydziału Arty­stycznego na Uniwersytecie Śląskim, adiunkt tej uczelni, doktor habilitowany sztuki w zakresie dyrygen­tury. Należy do ścisłej czołówki polskich dyrygen­tów chóralnych. Powołała i prowadziła kilka zespo­łów wokalnych, wśród nich założony przez siebie w 1990 r. zespół śpiewaków-solistów Camerata Silesia, którego jest dyrektorem. Zespołowi temu, znanemu dziś w świecie ze stylowych interpreta­cji muzyki dawnej i współczesnej, nadała rangę europejską.

W interpretacji wokalno-instrumentalnej muzyki renesansu i baroku kieruje się ideą wyko­nań na instrumentach z epoki; takimi były kon­certy ze słynnymi śpiewaczkami Emmą Kirkby i Barbarą Schlick, a także prezentacje z udziałem zespołów złożonych z wybitnych muzyków pol­skich i zagranicznych, m.in. Il Tempo i Concerto Polacco, Arte dei Suonatori, Accademia dell’Arca­dia. Wydarzeniami o historycznym znaczeniu było prawykonanie dzieł XVII-wiecznego kompozytora jasnogórskiego Aleksandra Władysława Leszczyń­skiego (na Festiwalu Gaude Mater w Częstocho­wie, 2007), a także koncertowe wykonanie przy udziale zespołu zapomnianych dzieł Józefa Zeidlera na festiwalu Musica Sacro­montana w Gostyniu. Zarówno dzieła Leszczyń­skiego jak i Zeidlera zostały nagrane i wydane na płytach kompaktowych.

Obok koncertów oratoryjno-kantato­wych (Magnificat, Weihnachtsoratorium J.S. Bacha, Mesjasz G.F. Händla, Msza Koronacyjna W.A. Mozarta) Anna Szostak prowadzi też kon­certy monograficzne, poświęcone zarówno muzyce europejskiego klasycyzmu, jak i kompozytorów współczesnych: Krzysztofa Knittla, Witolda Szalonka, Arvo Pärta i Witolda Lutosławskiego. Przy produkcjach nowych współpracuje z Kame­ralistami NOSPR, Śląską Orkiestrą Kameralną i Orkiestrą Muzyki Nowej. Spośród wielu znaczą­cych doświadczeń dyrygenckich, na uwagę zasłu­guje kreacja Miserere Pawła Szymańskiego na war­szawskim festiwalu poświęconym twórczości tego kompozytora, a także występ we włoskim Feltre z Das atmende Klarsein Luigiego Nono, z udziałem wybitnego solisty-flecisty Roberto Fabriccianiego. Do szczególnie cennych należą kreacje pierwszych wykonań dzieł współczesnych kompozytorów pol­skich podczas kolejnych edycji Festiwalu Prawykonań w Katowicach – utworów nierzadko dedykowanych dyrygentce, bądź jej zespołowi.

Jest laureatką Nagrody Ministra Kultury i Sztuki (1993). Za szczególne dokonania artystyczne otrzymała w 2004 Nagrodę im. Jerzego Kurczewskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chóralistyki; to jedyna przyznawana w Polsce nagroda w zakresie dyrygentury chóral­nej. W 2008 została uhonoro­wana Nagrodą Artystyczną Marszałka Wojewódz­twa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie muzyki, a w 2009 otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Katowic w Dziedzinie Kultury.