Zespół Śpiewaków Miasta Katowice CAMERATA SILESIA

Camerata SilesiaCzołowa w Polsce kame­ralna grupa śpiewacza, znana ze znakomitych interpretacji muzyki dawnej i najnowszej, utwo­rzona w 1990 r. przez Annę Szostak. Zespół występuje w obsadach kameralnych, śpiewając repertuar chóralny a cappella, wykonuje partie solistyczne w dziełach wokalno-instrumental­nych, a w składzie poszerzonym o grono stałych współpracowników partie chóralne w dziełach oratoryjno-kantatowych.

Zespół oficjalnie reprezentujący Kato­wice, daje corocznie wiele koncertów w Polsce i poza granicami kraju, w ośrodkach o naj­wyższym prestiżu artystycznym: Gewandhaus w Lipsku, Parco della Musica w Rzymie, Palais de Beaux Arts oraz Le Théâtre Royal de la Mon­naie w Brukseli, Concertgebouw w Amster­damie, Gran Teatro La Fenice w Wenecji, Mei Lanfang Theatre w Pekinie. Światowe uzna­nie wśród krytyki muzycznej przynosi zespo­łowi udział także w renomowanych festiwalach – jak Warszawska Jesień, Festiwal Prawyko­nań – Polska Muzyka Najnowsza w Katowi­cach, Festiwal im. L. van Beethovena, Chopin i jego Europa w Warszawie, Sommerfestspiele w Bregenz, Wratislavia Cantans. Camerata Sile­sia współpracowała z wieloma sławami sceny muzycznej, m.in. z Emmą Kirkby i Barbarą Schlick podczas koncertów w Polsce i Niemczech.

Festiwalowe prezentacje zespołu wzbudzają zainteresowanie ze strony wielu kom­pozytorów (Krzysztof Baculewski, Régis Campo, Ryszard Gabryś, Henryk Mikołaj Górecki, Woj­ciech Kilar, Krzysztof Knittel, Zygmunt Krauze, Stanisław Krupowicz, Krzysztof Penderecki, Zbigniew Preisner, Bogusław Schaeffer, Witold Szalonek, Paweł Szymański, Agata Zubel), którzy chętnie dedykują swoje kompozycje katowickiemu zespołowi, powierzając mu ich polskie i światowe prawykonania. Poziom pracy zespołu na niwie międzynarodowej docenił Krzysztof Penderecki, którego Pasję Łukaszową, Polskie Requiem i Siedem Bram Jerozolimy Camerata Silesia współwykony­wała pod ręką kompozytora wielokrotnie: m.in. w Münster, Krakowie i Hamburgu; natomiast pod­czas Warszawskiej Jesieni uczestniczyła w wysoko ocenionym wykonaniu jego Canticum Canticorum.

Zespół odniósł znaczący sukces podczas Som­merfestspiele 2008 i 2009 w austriackim Bregenz, gdzie śpiewacy wystąpili w wielu pro­dukcjach pod kierownictwem słynnych dyrygen­tów, m.in. w oratorium Solomon G. F. Händla, przedstawieniach operowych – Tosca G. Pucci­niego i Aida G. Verdiego oraz wysoko ocenio­nych spektaklach Karol V E. Křeneka i Król Roger K. Szymanowskiego, po batutą Carla Rizziego, Lothara Koenigsa, czy Sir Marka Eldera.

Na dorobek nagraniowy zespołu składa się kilkadziesiąt płyt (wśród nich takie, które uzyskały cenne nagrody fonograficzne), rejestracji radiowych i telewizyjnych, a także koncerty live dla Europej­skiej Unii Radiowej i występy transmitowane przez media. Większość z tych przedsięwzięć dokumen­tuje i propaguje muzykę polską od baroku aż po współczesność. Szczególne znaczenie miało wyko­nanie zapomnianych dzieł muzyki dawnej ze zbiorów jasnogórskich oraz archiwów gnieźnieńskich i gostyńskich. Na uwagę zasługuje także wydanie dwóch ostatnich płyt: Musica Sacromontana z muzyką m.in. Józefa Zeidlera oraz K. Baculewski – Choral Works. Płyta Camerata Silesia sings Cho­pin promuje autorskie, wokalne opracowania dzieł polskiego kompozytora; repertuar ten, prezento­wany w Polsce, Izraelu, Francji i Chinach wzbudził powszechne zainteresowanie publiczności.

Bożena Gieburowska