GUSNAR Paweł

Ur. w Sosnowcu, grę na sak­so­fo­nie stu­dio­wał w aka­de­miach muzycz­nych w Kato­wi­cach i War­sza­wie. Swoje umie­jęt­no­ści dosko­na­lił na kur­sach mistrzow­skich m.in. u Chri­stiana Wir­tha (Fran­cja), Ed Bogaarda (Bel­gia), Law­rensa Gwoź­dzia (USA), Joha­nesa Ern­sta (Niemcy). 
Od 2003 zatrud­niony jest na warszawskim Uni­wer­sy­te­cie Muzycz­nym oraz w łódzkiej Aka­de­mii Muzycz­nej. Od listo­pada 2011 peł­ni funk­cję pro­dzie­kana wydziału instru­men­tal­nego UMFC w War­sza­wie. Jest lau­re­atem Kon­kursu Instru­men­tów Dętych w Dąbrowie Gór­ni­czej (1993) oraz zdo­bywcą wyróż­nie­nia na Kon­kur­sie Zespo­łów Kame­ral­nych we Wro­cławiu (1994). 

Z powo­dze­niem łączy dzia­łal­ność na polu muzyki kla­sycz­nej, jaz­zo­wej i roz­ryw­ko­wej. Rocz­nie daje kil­ka­dzie­siąt kon­cer­tów, zarówno jako soli­sta, jak i kame­ra­li­sta, wystę­pu­jąc w kraju i za gra­nicą. Brał udział w festi­wa­lach: War­szaw­ska Jesień, Sacrum Profanum, Forum Luto­sław­skiego, Gaude Mater, Music & Film Festi­val w War­szawie, Festi­wal Muzycz­ny Unii Euro­pej­skiej w War­szawie, Wiel­ka­noc­ny Festi­wal L. van Beetho­vena, HiSe­oul­Fe­sti­val, La Folle Jour­née L’Harmonie des Peu­ples w Nan­tes, Komeda Music Festi­val w Łodzi, War­saw Sum­mer Jazz Days, Bal­tic Song Festi­val w Karl­shamn, Top Trendy w Sopocie, Festi­wal Pio­senki Pol­skiej w Opolu, Sopot Festi­val i innych. 
Na początku lat 90. zwią­zany był z orkie­strą Teatru Roz­rywki w Cho­rzo­wie, w latach 1997– 2007 współ­pra­co­wał z orkie­strą Teatru Muzycz­nego Roma w War­sza­wie, Alex Band A. Mali­szew­skiego oraz Big War­saw Band. Obec­nie współ­pra­cuje z orkie­strami Adama Sztaby, Zyg­munta Kukli, Toma­sza Szy­mu­sia, z Krzysz­to­fem Her­dzi­nem i Toma­szem Filip­cza­kiem, a także z wie­loma orkie­strami sym­fo­nicz­nymi. 
Jako soli­sta wystę­po­wał z zespołami: Ama­deus, Con­certo Avenna, Capella Byd­go­stien­sis, Sin­fo­niettą Cra­co­via, Sin­fo­nią Bal­tica, UMFC w War­sza­wie, Royal Nor­thern Col­lege of Music (Man­che­ster), Orche­stra Val­len­tiana i niemal wszystkimi orkiestrami filharmonicznymi w Polsce.

Doko­nał wielu pra­wy­ko­nań utwo­rów współ­cze­snych kom­po­zy­to­rów polskich, kilka z nich zna­la­zło się na pły­tach wyda­nych przez wytwór­nię DUX. W  2007 uka­zała się jego debiu­tancka solowa płyta New Polish Music for saxo­phone and organ, nagrana dla Musica Sacra, trzy lata później – kolejne dwie: Jazz Sona­tas (z Toma­szem Filip­cza­kiem dla JBRe­cords) oraz Komeda – Inspi­ra­cje (z Janem Boksz­cza­ni­nem dla ARM­Smu­sic). W 2012, nakła­dem wytwórni DUX, uka­zała się jego naj­now­sza płyta — Saxo­phone Impres­sions, nagrana wspólnie z Fil­har­mo­nią Kame­ralną im. W. Luto­sław­skiego w Łomży. 
Jako muzyk sesyjny zapra­szany jest do nagrań muzyki fil­mo­wej i spek­ta­kli teatral­nych oraz płyt, m.in. dla BMG, ARM­Smu­sic, Musica Sacra, JBRe­cords, CD Accord, DUX, Pol­skiego Radia, Poma­ton EMI, War­ner Music Poland. Brał również udział w rejestracjach wielu pro­gra­mów radio­wych i tele­wi­zyj­nych.
Zapra­szany jest do jury kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów sak­so­fo­no­wych oraz jako wykła­dowca na kursy dla nauczy­cieli, stu­den­tów i uczniów orga­ni­zo­wa­nych przez MKiDN.